26
مه

مدل رنگ RGB چیست ؟

از ترکیب سه رنگ اصلی RGB رنگ سفید حاصل می شود. به زبانی ساده تر با توجه به اینکه صفحه نمایش این قبیل وسایل تیره است برای ایجاد تصویرباید به آن رنگ اضافه نمود. تبیین اینکه چرا به این نوع سیستم رنگ افزودنی می گویند از روشهای مختلفی قابل توضیح است. رنگ سفید یا نور […]

ادامه مطلب